ბიზნესის ინგლისური ენა, ენის სპეციფიკური სწავლებაა.

ის ითვალისწინებს ბიზნესის აქტიური ლექსიკის დაუფლებას – საოფისე ტერმინოლოგია, ოფიციალური და არაოფიციალური წერილები, ხელშეკრულებები და სხვა. ამ პროგრამას აუცილებლად ესაჭიროება საბაზისო ცოდნა – 6 საფეხურიდან მე-3 ან მე-4, რათა სტუდენტმა შეძლოს გარკვეული ლექსიკურ-გრამატიკულ ბაზაზე პროფესიული ტერმინოლოგიის და მასალის დაუფლება.

ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.

სწავლების ვადა: 3 თვე;  კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი

ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა)

სამედიცინო ინგლისური ენა

პროფესიული ინგლისური ენის პროგრამებიდან ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის სამედიცინო ინგლისურ ენაზე. ეს პროგრამები ესაჭიროებათ მედიცინის იმ მუშაკებს, რომლებიც გარკვეულ წილად ფლობენ ენას, მაგრამ მუშაობა უწევთ თანამედროვე სამედიცინო ლიტერატურაზე – წიგნების, ინტერნეტის, საკონფერენციო მასალების სახით. ასევე ესაჭიროებათ სამედიცინო პერსონალს, რომლებსაც პრაქტიკული შეხება აქვთ უცხოელ კოლეგებთან ან პაციენტებთან.

 სამედიცინო ინგლისური ენის პროგრამები ეტაპობრივია. ის მოითხოვს საბაზისო ცოდნას. 6 საფეხურიდან მინიმუმ მე-2 - მე-3 საფეხურს.

ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.

 სწავლების ვადა: 3 თვე; კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი

ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

⇓ ფასები ⇓ინდივიდუალური _________________ 260 ლარი (თვე)

ჯგუფში 2 სტუდენტი _______________200 ლარი (თვე)

ჯგუფში 3 სტუდენტი _______________150 ლარი (თვე)

 

 

Share: