ბიზნესის ინგლისური ენა,ენის სპეციფიკური სწავლებაა. ის ითვალისწინებს ბიზნესის აქტიური ლექსიკის დაუფლებას – საოფისე ტერმინოლოგია, ოფიციალური და არაოფიციალური წერილები, ხელშეკრულებები და სხვა. ამ პროგრამას აუცილებლად ესაჭიროება საბაზისო ცოდნა – 6 საფეხურიდან მე-3 ან მე-4, რათა სტუდენტმა შეძლოს გარკვეული ლექსიკურ-გრამატიკულ ბაზაზე პროფესიული ტერმინოლოგიის და მასალის დაუფლება.


ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.


სწავლების ვადა: 3 თვე;  კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი


ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

⇓ ფასები ⇓

ინდივიდუალური _________________ 260 ლარი (თვე)

ჯგუფში 2 სტუდენტი _______________200 ლარი (თვე)

ჯგუფში 3 სტუდენტი _______________150 ლარი (თვე)

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH